اسناد و سوابق راکد وزارت میراث فرهنگی تعیین تکلیف شد


تهران- ایرنا- سوابق و پرونده‌های راکد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مربوط به دوره زمانی ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۶ توسط کارشناسان ارزشیابی اسناد اداره کل فراهم آوری و ارزشیابی معاونت اسناد ملّی ایران تعیین تکلیف شد.منبع