ارزیابی چند معیاره قابلیت طبیعت‌گردی به روش ترکیب خطی وزن‌دار و ترکیب آن با روش فازی


راهداری, وحید, ملکی, سعیده, سفیانیان, علیرضا. (1400). ‘ارزیابی چند معیاره قابلیت طبیعت‌گردی به روش ترکیب خطی وزن‌دار و ترکیب آن با روش فازی’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.303942.2445منبع