ارزیابی و رتبه بندی استان های کشور برای گردشگری پرندگان در مقصدهای تالابی


کاظمی گوران آباد, سمیه, رضوانی, محمدرضا, دربان آستانه, علیرضا. (1401). ‘ارزیابی و رتبه بندی استان های کشور برای گردشگری پرندگان در مقصدهای تالابی’, گردشگری و توسعه, 11(1), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.230102.2123منبع