ارزیابی دروندادهای برنامه درسی راهنمای گردشگری شاخه کاردانش (مطالعه موردی: هنرستان های شهر اصفهان)


کاظمی, متین السادات, نیلی, محمد رضا, نصر اصفهانی, احمد رضا. (1401). ‘ارزیابی دروندادهای برنامه درسی راهنمای گردشگری شاخه کاردانش (مطالعه موردی: هنرستان های شهر اصفهان)’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2022.293550.2395منبع