ارزیابی تناسب مکانی برای توسعه اکوتوریسم در منطقه ابیانه- برزرود استان اصفهان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی


رزاقی ابیانه, محسن, جعفری, حمید رضا, هویدی, حسن, پیروان, حمید رضا. (1400). ‘ارزیابی تناسب مکانی برای توسعه اکوتوریسم در منطقه ابیانه- برزرود استان اصفهان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.289736.2366منبع