ارایه سناریوهای آینده گردشگری مذهبی شهر مشهد در افق 1404


فتحی, محمد رضا, خواهشی, فرزاد, پهلوان زاده, محمد جواد, تیزرو, علی. (1400). ‘ارایه سناریوهای آینده گردشگری مذهبی شهر مشهد در افق 1404’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.256641.2172منبع