ارایه الگوی توسعه گردشگری رویدادمحور مبتنی بر شناخت مؤلفه های انگیزشی جذب گردشگران در کشور


شیخونی, سحر, جهانیان, منوچهر. (1400). ‘ارایه الگوی توسعه گردشگری رویدادمحور مبتنی بر شناخت مؤلفه های انگیزشی جذب گردشگران در کشور’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.283498.2327منبع