ارائه مدل برندسازی آژانس‌های اینترنتی خدمات گردشگری در شبکه‌های اجتماعی


2
Associate prof, Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran


3
استادیار، گروه مدیریت کسب وکار ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران


4
Assistant Prof, Department of Business Management, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

چکیده


1
دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ،تهران، ایران.

کلیدواژه‌ها [English]


 • Keywords: Online services branding

 • social media

 • online travel agency

 • grounded theoryمنبع

social media environment has dramatically changed consumer behaviors and conventional branding approaches and with their communication capabilities have provided a new paradigm and significant change in branding activities and service areas, especially tourism and hospitality services. The present study aims to present a model for online travel agencies in social networks. The grounded theory strategy (Glaser’s apparent approach) is employed to test the model presented. This is an applied and developmental research from the perspective of orientation, exploratory in terms of purpose as well as qualitative and abductive in terms of approach. The data are analyzed using open, selective and theoretical coding approaches. The data are collected through a semi-structured interview. Participants consist of chief executive officers of online travel agencies and professors familiar with tourism and digital branding. In total, 13 participants are selected using purposive and snowball sampling methods and interviewed to achieve theoretical saturation. The results indicate the branding model of online travel agencies in social networks includes 7 main categories, challenges and barriers, environmental conditions, organizational contexts, resources, facilities and inputs, central branding phenomenon in social networks, mechanisms and actions and consequences, each of which consist of specific concepts and codes. The proposed model could prevent the loss of organizational resources and provide a step-by-step guide for the successful implementation of branding in social networks in the field of tourism, especially online travel agencies.

کلیدواژه‌ها

نویسندگان [English]


 • Rezvan Choobandian
  1

 • Amir Khanlari
  2

 • Hamid Reza Yazdani
  3

 • Ehsan Abedi
  4


1
Ph.D. Candidate, Department of Business Management, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran

10.22034/jtd.2022.353938.2644


4
استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران.

عنوان مقاله [English]

Presenting the branding model of online travel agencies in social networks

نویسندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

محیط‌ نوآورانه شبکه‏های اجتماعی به عنوان یک بستر ایده‌آل برای دسترسی مسافران به اطلاعات سفر است و از سوی دیگر به عنوان یک کانال توزیع مهم فرصت‌های بسیاری برای آژانس‌های مسافرتی آنلاین فراهم آورده و فرایند برندسازی آنها را تسهیل و تقویت ‎میکند. این پژوهش با هدف ارائه مدل برندسازی آژانس‌های اینترنتی خدمات گردشگری در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از نظریه داده‏بنیاد انجام گرفت. پژوهش از بعد هدف، اکتشافی و از نظر رویکرد، کیفی و استفهامی است. تحلیل داده‏ها براساس کدگذاری‏های باز، انتخابی و نظری انجام شد و ابزار گردآوری داده‏ها مصاحبه نیمه‏ساختاریافته بود. مدیران ارشد آژانس‏های اینترنتی خدمات گردشگری و اساتید آگاه به گردشگری و برندسازی دیجیتال، شرکت‏کنندگان پژوهش بودند. ترکیبی از نمونه‏گیری هدفمند و گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری به اجرای مصاحبه با 13نفر به‏عنوان نمونه، منجر شد. براساس یافته‏ها، مدل برندسازی آژانس‌های اینترنتی خدمات گردشگری در شبکه‌های اجتماعی شامل 7مقوله چالش‏ها و موانع، شرایط محیطی، بسترهای سازمانی، منابع و امکانات، پدیده محوری برندسازی در شبکه‏های اجتماعی، مکانیزم‏ها و اقدامات و پیامدها می‏گردد که هر مقوله از مفاهیم و کدهای مشخص تشکیل شده است. با استفاده از الگوی پیشنهادی، آژانس‌ها می‌توانند پیش از ایجاد و خلق برند خود، موانع و عوامل آسیب‌ساز را مدنظر قرار داده و با در نظرگرفتن بسترهای محیطی و سازمانی، منابع و امکانات لازم و مکانیزم ها، با دیدی وسیع‌تر و نگرشی برندمحور نسبت به ایجاد، توسعه و پایداری برندهای خود در شبکه‌های اجتماعی اقدام نمایند.


3
Assistant Prof, Department of Business Management, Farabi Collage, University of Tehran, Qom


2
دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران