ارائه الگویی شناختی از فراترکیب عوامل مؤثر بر حمایت ساکنان از توسعه پایدار گردشگری سلامت (مورد مطالعه: شهرک سلامت اصفهان)


نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان


1
دانشجوی دکتری گردشگری، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران


2
دانشیار، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران


3
دانشجوی دکتری آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران. کدپستی: 8415683111

10.22034/jtd.2022.319021.2531

چکیده

به‌منظور جبران بخشی از خسارت وارده به صنعت گردشگری در همه‌گیری کووید-19، از طریق بازاریابی گردشگری سلامت، شناخت عوامل مؤثر بر حمایت ساکنان از توسعه پایدار گردشگری سلامت ضروری است. از‌این‌رو پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی جامع از فراترکیب عوامل مؤثر بر حمایت ساکنان از توسعه پایدار گردشگری سلامت و شناسایی اثرگذارترین عوامل انجام شده است. پژوهش از نوع اکتشافی و کاربردی است و در دو گام انجام گرفته است، در گام اول عوامل مذکور با مرور نظام‌مند پژوهش‌های پیشین و استفاده از تکنیک فراترکیب مشخص و طبقه‌بندی شد. سپس در گام دوم، گراف روابط علی معلولی با استفاده از نگاشت شناختی فازی ترسیم و مؤثرترین عوامل مشخص شد. نمونه آماری 12 نفر از خبرگان بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند. یافته‌های گام اول بیانگر 46 عامل در 9 بعد بود. ابعاد مذکور (به استثنای متغیرهای جمعیت‌شناختی)، برای رسم گراف، وارد گام دوم پژوهش شدند. یافته‌ها نشان داد تأثیرگذارترین ابعاد در گراف به‌ترتیب عبارتند از: تأثیرات مثبت (75/2) و منفی ادراک‌شده از گردشگری سلامت (72/2)، سطح درگیری ساکنان در گردشگری سلامت (16/2)، عملکرد ادراک‌شده دولت و مقصد (80/1)، نظر ساکنان راجع‌به گردشگری سلامت (52/1)، اعتماد (06/1)، شاخص‌های وابستگی ساکنان (80/0) و درنهایت، نگرش ساکنان راجع‌به کیفیت زندگی و محل اقامت (08/0). درمجموع نتایج علاوه بر افزایش دانش نظری، جهت بازاریابی مؤثرتر گردشگری سلامت کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Provide a cognitive model of Meta-synthesis of factors affecting residents’ support for sustainable development of health tourism (Case study: Isfahan healthcare town)

نویسندگان [English]


 • Mahnaz Doosti-Irani
  1

 • Mir Mohammad Asadi
  2

 • Mahboobeh Doosti-Irani
  3


1
PhD Student of Tourism, Department of tourism management, Faculty of Human sciences, Science and Arts university, Yazd, Iran.


2
Associate Professor, Department of tourism management,
Faculty of Human sciences, Science and Arts university, Yazd, Iran.


3
Department of Mathematical Sciences, Isfahan University of Technology, Isfahan, 84156-83111, Iran

چکیده [English]

In order to compensate part of the damage to the tourism industry in the Covid-19 epidemic, through health tourism marketing, understanding the factors affecting residents’ support for the sustainable development of health tourism is essential; Therefore, the present study aims to provide a comprehensive model of a Meta-synthesis of factors affecting residents’ support for sustainable development of health tourism and identify the most effective factors. The research is exploratory and applied, and has been done in two steps. In the first step, the mentioned factors were identified and classified by systematic review of previous researches and using Meta-synthesis technique. Then, in the second step, the graph of causal relationships was plotted using fuzzy cognitive mapping and the most effective factors were identified. The statistical sample consisted of 12 experts who were purposefully selected. The findings of the first step showed 46 factors in 9 dimensions. The mentioned dimensions (with the exception of demographic variables), entered the second step of the research to draw a graph. The findings showed that the most effective dimensions in the graph are: Perceived positive (2.75) and negative effects of health tourism (2.72), the level of involvement of residents in health tourism (2.16), Perceived proceeds of government and destination (1.80), Residents’ opinion about health tourism (1.52), Trust (1.06), indicators of residents’ dependence (0.80), residents’ attitudes about quality of life and residence (0.08). In general, the results in addition to increasing theoretical knowledge, has applications for more effective marketing of health tourism.

کلیدواژه‌ها [English]


 • Development of health tourism

 • Local people

 • Hospitality

 • Host community

 • Isfahan healthcare townمنبع