ارائة الگوی موانع اقتصادی توسعة گردشگری ورزشی ایران با رویکرد ترکیبی


ذوالقدر, مهدی, صفانیا, علی محمد, فراهانی, ابوالفضل, همتی, جمشید. (1400). ‘ارائة الگوی موانع اقتصادی توسعة گردشگری ورزشی ایران با رویکرد ترکیبی’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.290100.2368منبع