احیای معاونت معرفی از ضروریات کلیدی میراث فرهنگی کشور است 


 تهران- ایرنا- چهره ماندگار مفاخر میراث فرهنگی گفت: احیای معاونت معرفی از ضروریات کلیدی و مهم میراث فرهنگی کشور است که باید در ساختار کنونی آن ایجاد شود. منبع