اثر تاریخی « ریسباف اصفهان » در دوراهی بودن یا نبودن؟
اصفهان – ایرنا- اثر تاریخی «کارخانه ریسباف » در چهارباغ اصفهان همچنان بین ویرانی و تبدیل شدن به موزه منطقه ای معطل است. در حالی که از سال ۸۸ به این سو وعده ها برای تعامل و تبدیل این بنا به موزه منطقه ای عملی نشده است، حالا زمزمه های دیگری به گوش می رسد و آن احیای ریسباف با مشارکت شهرداری و بانک ملی است.منبع