اثر اصالت برند مقصد و همخوانی خودپنداره با برند بر وفاداری با توجه به نقش تعامل با برند (مورد مطالعه شهر اصفهان)


آهنگران, جعفر, شیرمحمدی, یزدان, عادل پناه, امید. (1401). ‘اثر اصالت برند مقصد و همخوانی خودپنداره با برند بر وفاداری با توجه به نقش تعامل با برند (مورد مطالعه شهر اصفهان)’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2022.325717.2555منبع