آخرین بازمانده احرامی بافی در یزداحرامی بافی یکی از هنرهای پارچه بافی سنتی ایران و برگرفته از جاجیم بافی است که جنبۀ تزئینی و کاربردی دارد. در گذشته این پارچه را بدون طرح و نقش می‌بافتند و از آن به عنوان پارچۀ مناسک حج استفاده می‌کردند. این پارچه با تارهای پنبه‌ای و پودهای پشمی یا با تار و پودهای پشمی بافته می‌شود که در یزد به آن «حرمی» و در ایلام به آن «ارحام» گفته می‌شود.

احرامی بافی به عنوان یک صنعت دست، هنوز در استان‌های خوزستان، یزد و ایلام بافته می‌شود و در اغلب موارد بافتِ آن روی دارهای دووردی انجام می‌گیرد که اکثر قطعات آن مانند دستگاه‌های نساجی قدیمی از جنس چوب است.منبع